Privacyverklaring

Definities 
1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
2. Gebruiker: elke gebruiker van de website; 3. Verantwoordelijke partij: Neolook Solutions, Utrecht Inc, Utrecht Science Park, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht, The Netherlands
4. Website: de website onder neolooksolutions.com 

Algemeen 

1.1 Deze privacyverklaring beschrijft hoe de verantwoordelijke partij de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.  

1.2 De persoonsgegevens die door verantwoordelijke worden verwerkt zijn: naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, klikgedrag en tijdstip van opvragen website.  

 Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens 

2.1 De verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de betreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan de verantwoordelijke heeft verstrekt. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de verantwoordelijke partij met een verzoek om informatie over de diensten of producten van de verantwoordelijke partij, door een bestelling te plaatsen bij de verantwoordelijke partij of door u aan te melden voor de nieuwsbrief van de verantwoordelijke partij.  

2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doel waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:  

2.2.1 Indien de Gebruiker informatie over diensten en producten van Verantwoordelijke aanvraagt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.  

2.2.2 Indien de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, zal Verantwoord de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker te sturen.  

2.2.3 Daarnaast kan de verantwoordelijke partij de persoonsgegevens gebruiken om haar gebruikers te informeren over producten of diensten van de verantwoordelijke partij die interessant kunnen zijn voor de betreffende gebruiker. Als de gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij contact opnemen met compliance@neolooksolutions.com.  

Doorgeven aan derden 

3.1 Responsible zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij:  

3.1.1 De doorgifte geschiedt aan een verwerker die door de verantwoordelijke is ingeschakeld voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden, met welke verwerker de verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die waarborgt dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of  

3.1.2 De verantwoordelijke partij is wettelijk verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan bevoegde autoriteiten.  

Cookies 

4.1 De verantwoordelijke partij maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van de verantwoordelijke partij, dat hier kan worden gevonden, bevat meer informatie over het gebruik van cookies, inclusief de doeleinden waarvoor de verantwoordelijke partij cookies gebruikt.  

Wijzigen/verwijderen van persoonlijke gegevens 

5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

5.2 Als de gebruiker een van deze rechten wil uitoefenen of als de gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring.

5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar marketing@neolooksolutions.com.  

Opslagperiode 

6.1 De verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de periode die zij in het kader van haar dienstverlening relevant acht, tenzij de verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.  

Beveiliging 

7.1 De verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL-beveiliging op haar website.  

Wijzigingen in de privacyverklaring 

8.1 De verantwoordelijke partij behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke wijziging zal op deze pagina worden aangekondigd. De verantwoordelijke partij raadt de gebruiker aan regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op mei 2022.